Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Deklaracja dostępności

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu generator.niw.gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej System Obsługi Dotacji https://generator.niw.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-11-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • niektóre obiekty graficzne nie posiadają adekwatnych tekstów alternatywnych,
 • niektóre odnośniki graficzne nie posiadają opisów alternatywnych,
 • serwis posiada niepoprawną strukturę nagłówkową,
 • na stronie są linki niezrozumiałe poza kontekstem wizualnym, w którym zostały umieszczone,
 • niektóre obiekty formularzy nie mają poprawnie zdefiniowanych etykiet,
 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • linki prowadzące do dokumentów nie mają podanych formatów oraz rozmiarów plików.

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej dla osób niepełnosprawnych prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Paweł Woźniak (adres poczty elektronicznej: pwozniak@niw.gov.pl, numer telefonu 22 468 44 13). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności i skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Zapewnienie dostępności cyfrowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w ciągu 7 dni, NIW-CRSO niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

W przypadku gdy NIW-CRSO nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

NIW-CRSO odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności danych.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do NIW-CRSO skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Powrót na stronę główną